شتابدهنده ها، مراکز رشد و سایر اجزای این چنینی اکوسیستم کارآفرینی کشور، در جایگاهی هستند که ایده های موردنیاز برای راه اندازی کسب وکارها را از بیرون از سازمان خود جذب میکنند .اما روالهای جدید و مسئله محوری نیز به این موارد اضافه شده است که ایده ها را در سازمانهای بزرگ، کسبوکارهای موفق بزرگ، چالشهای محیطی و یا روندهای جهانی فناوری جستجو میکنند و برای تحقق بخشیدن به آنها، به دنبال جذب نیروهایی هستند که بتوانند تیمهای استارتآپی موفقی را در آینده شکل دهند. استارتآپ استودیوها یا کارخانه های استارتآپ از این جنس هستند در این استودیوها غالباً بر اساس نیازی که پیشتر در بازار مورد ارزیابی قرار گرفته، ایده پردازی و یا جذب ایده صورت میگیرد و پس از پخته شدن ایده و دستیابی به محصول کمینه پذیرفتنی، تیم های متخصص برای رشد سریع آنها جذب و سازماندهی میشوند. در حال حاضر با توجه به مشکلاتی که در دل سازمانهای بزرگ وجود دارند و همچنین ضعف فرهنگ کارآفرینی درون سازمانی، نیاز است تا جایگاه این استودیوها در اکوسیستم کارآفرینی کشور پررنگ تر شوند. نکسترا فعالیت خود را به عنوان یک استارتاپ استودیو در اکوسیستم آغاز نموده و سعی بر رفع چالشها و نیازهای کشور در حوزه های استراتژیک مد نظر خود و با بهره گیری از توان نخبگان داخلی کشور برای خلق کسبوکارهای موفق دارد.

خدماتی که دپارتمان استارتاپ استودیو نکسترا برای تیم ها و افراد فراهم می کند شامل موارد زیر است:

  • ارائه ایده نیازسنجی شده در ۵ حوزه اینترنت اشیاء، شهر هوشمند، فناوری اطلاعاتی و مخابراتی، امنیت سایبری و بلاک‌چین
  • مشاوره فنی و کسب‌وکار
  • اعطای حقوق و مزایا

شروط ورود به استارتاپ استودیو:

  • دانش، تخصص و تجربه در ۵ حوزه اینترنت اشیاء، شهر هوشمند، فناوری اطلاعاتی و مخابراتی، امنیت سایبری و بلاک‌چین
  • اشتیاق و انگیزه فعالیت
  • تعهد به ضوابط نکسترا