سیدعلی احمدی

سیدعلی احمدی

مدیر بازاریابی
نوید محمدی

نوید محمدی

مدیر کسب و کار
حامد عبودی

حامد عبودی

مدیر داخلی